Regulamin serwisu

1. Definicje
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego
 • Serwis - witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://wymianapsc.pl/
 • Usługa – odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie usługi elektronicznej na rzecz Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Serwisu
2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem https://wymianapsc.pl/
 2. Użytkownik, logując się do serwisu lub rejestrując się akceptuje regulamin
 3. Do prawidłowego działania serwisu Użytkownik musi skorzystać z systemu teleinformatycznego, który ma możliwość uruchomienia przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies.
3. Zasady korzystania z serwisu
 1. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Korzystając z Usług Serwisu Użytkownik akceptuje jednocześnie niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania go.
 3. Do skorzystania z Serwisu niezbędne jest rejestracja konta w Serwisie.
 4. Zabrania się wykorzystywania dowolnych błędów informatycznych Serwisu. W przypadku wykrycia błędu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego.
4. Reklamacje
 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, do 7 dni od momentu rozpoczęcia ich realizacji, lecz gdy środki już zostały wysłane nie ma prawa złożyć reklamacji.
 2. Reklamacje można złożyć przesyłając ją w formie elektronicznej na adres kontaktu (Zakładka kontakt)
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz e-mail uzytkownika, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia.
 5. W sprawach szczególnie trudnych czas rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 30 dni roboczych.
5. Dodatkowe informacje dotyczące wymian
 1. Administrator serwisu nie odpowiada za błędnie podane dane do wymiany przez Użytkownika.
 2. Administrator nie odpowiada za ograniczenia na koncie paypal, które Użytkownik posiada-które są skutkiem nieprawidłowości w przeprowadzeniu transakcji.
 3. Administrator serwisu, gdy ma problemy z transakcją paypal kieruje takową informację na adres podany do wypłaty paypal.
 4. Transakcja wymiany polega na zakupie kodu PaySafeCard od użytkownika.
6. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji i zastępuje obowiązujące regulaminy Serwisu
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego